Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013

1. În ce clasă îmi înscriu copilul în anul şcolar 2012-2013?

R.  Pentru  anul  şcolar  2012-2013  înscrierea  la  şcoală  a  copiilor  care  trebuie  să  înceapă învățământul primar se va face în funcție de:

•    vârsta copilului,

•    participarea la grădiniță,

•    decizia părinților, astfel

Vârsta copilului În ce clasăse înscrie*

Cum se înscrie

1. Are 7 ani împliniți până la       31 august  2012  inclusiv  (născut înainte de 1 septembrie 2005) În clasa I Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniță
 2. Are 6 ani împliniți  până la 31 august   2012  inclusiv  (născut între  1 septembrie 2005 şi   31 august 2006 inclusiv) În clasa I La   solicitarea   scrisă   a   părintelui/tutorelui legal instituit, dacă:1.    frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoalăSAU2.  nu   frecventează   grupa   mare,   pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experți a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I**
În clasa pregătitoare La  solicitarea  părintelui/tutorelui  legal  instituit  şidacă nu sunt îndeplinite cerințele  de mai sus pentru înscrierea în clasa I
 3.  Are   6   ani   împliniți   între   1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie    şi 31 decembrie 2006, inclusiv) În  clasa pregătitoare Dacă părintele/tutorele  legal  instituit  solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experți atestă  pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare**

La grădiniță, în grupa mare

Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în       învățământul       primar     sau     dacă     evaluarea dezvoltării copilului de către experți  recomandă înscrierea la grădiniță**

*Inspectoratele şcolare județene  şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor soluționa  orice situație  în interesul educațional al elevului şi în limitele legii.

**La  fel  ca  în  anii  precedenți,  fiecare  locuință  este  arondată  unei  şcoli,  numită  şcoală  de  circumscripție. Respectiva şcoală vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării copilului.

2. În ce clasă se înscriu copiii care au cerințe educaționale speciale?

R. Copiii  cu  cerințe  educaționale  speciale  pot  fi  înscrişi  în  învățământul  de  masă  sau  în învățământul  special.  Conform legii, în clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscrişi copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar.  La  solicitarea  scrisă  a  părinților/a  tutorilor  legali  instituiți,  pot  fi  înscrişi  în  clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

3. Unde, cine şi când va face evaluarea dezvoltării copilului?

R. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, în cazul în care aceasta se impune, se va face sub          coordonarea    Centrului     Județean/al     Municipiului     Bucureşti     de    Resurse     şi    Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), la sediul acestuia sau în diferite zone ale județului, pentru a facilita accesul părinților şi  copiilor la evaluare. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (20-29 februarie 2012). Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul  evaluării nu poate fi contestat. La fel ca în anii precedenți, fiecare locuință este arondată unei şcoli. Şcoala de circumscripție vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copilului.

4. La ce şcoală poate merge copilul în anul şcolar 2012-2013?

R. La fel ca în anii precedenți, fiecare locuință este arondată unei şcoli de circumscripție, care are obligația  de a şcolariza  copilul, dacă dumneavoastră solicitați  şcolarizarea la acea şcoală. Trebuie să ştiți că şcolarizarea copilului se poate face şi în altă unitate de învățământ decât cea la care este arondat domiciliul, dacă solicitați  acest lucru, în limita locurilor  disponibile la acea unitate de învățământ.  Dacă la respectiva unitate de învățământ  există mai multe cereri decât locuri disponibile, departajarea se va face cu transparență şi echitate, pe baza unor criterii clare. (Vezi alin. 8 )

5.  Cum se face înscrierea copilului la o şcoală cu predare în limba unei minorități naționale?

R. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I în unitățile de învățământ cu predare în limba  unei  minorități  naționale  se  face  la  fel  cu  înscrierea  copiilor  în  celelalte  unități  ale învățământului de stat. În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba română şi există un număr mic de unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale, comisiile județene/comisia municipiului Bucureşti vor stabili circumscripții şcolare  specifice  pentru  copiii  care  au  ca  limbă  maternă  limba  respectivă.  Dacă  într-o localitate există o singură unitate de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale, atunci circumscripția şcolară specifică pentru copiii  care  au ca limbă maternă limba minorității respective cuprinde întreaga localitate. Aceste reglementări se aplică în mod  similar pentru unitățile de învățământ cu predare în limba română, din localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare într-o limbă a minorităților naționale. Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale, înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în prima etapă de înscriere. În etapele următoare, pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altă limbă maternă decât limba respectivă.

6. Poate copilul meu să meargă la altă şcoală decât cea la care este arondată locuința?

R. Da. Puteți opta pentru o altă şcoală decât cea la care sunteți arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

7. Unde depun dosarul?

R. Dosarul  cu  toate documentele  se depune la şcoala  la care solicitați  înscrierea. Personalul specializat din şcoală va procesa dosarul dumneavoastră. Este inutil să depuneți mai multe dosare, la mai multe şcoli, pentru că procesarea este informatizată şi aplicația informatică nu va permite înscrieri multiple.

8. Cum se va face departajarea copiilor care solicită înscrierea în altă şcoală  decât cea la care este arondat domiciliul în situația în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile?

R. În situația în care pentru o anumită şcoală sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile după înscrierea  copiilor din circumscripția  şcolară respectivă, departajarea copiilor înscrişi se va face în raport cu următoarele criterii: a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap; b) existența  unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii; c) existența unui document care dovedeşte că este orfan de  un  părinte  sau  provine  dintr-o  familie  monoparentală;  d)  existența  unui  document  care dovedeşte că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ; e)  existența  unui  frate/a  unei  surori  a  candidatului  înmatriculat/înmatriculată  în  unitatea  de învățământ la care se solicită înscrierea.

Unitățile de învățământ pot stabili criterii specifice, pe lângă cele obligatorii de mai sus, în cazul în care există mai mulți  copii care nu pot fi departajați  de criteriile anterioare. Este interzisă includerea printre criteriile specifice a oricăror tipuri de teste, examene, etc. Stabilirea criteriilor specifice se face la începutul perioadei de înscriere şi se anunță public. Modificarea lor ulterioară este interzisă.

9. Cum îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul şcolii a unei fişe-tip de înscriere, în prezența părinților. Completarea fişei-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care sunteți arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fişei-tip va dura aproximativ  10  minute.  Procedura  de  înscriere  este  valabilă  şi  pentru  înscrierea  copiilor  în unitățile de învățământ particular. Pentru completarea fişei-tip de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original. În situația în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă şcoală decât şcoala de circumscripție,  acesta va depune şi documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea. După completarea de către personalul şcolii a fişei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.

10. La înscriere trebuie să venim cu copilul?

R. Nu. Prezența copilului nu este nici necesară şi nici recomandată.

11. Când îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:

a) Etapa 1 (5-16 martie 2012) – vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripție;

b) Etapa 2 (20-27 martie 2012) – vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripție, pe locurile rămase libere după repartizarea  copiilor din circumscripția şcolară a unității de învățământ solicitate;

c) Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) — sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nicio etapă de înscriere  şi,  în această etapă, solicită înscrierea la şcoala de circumscripție;

d) Etapa 4 (2-9 mai 2012) —  este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați, din diferite motive.

12. Cum voi afla rezultatul?

R. Rezultatul va fi afişat la unitatea de învățământ la care ați depus cererea.

13. Îmi pot fi ceruți bani în momentul înscrierii copilului la şcoală?

R. Nu. Acest lucru este strict interzis în învățământul de stat. Părintele/tutorele legal instituit nu trebuie să plătească nimic  în  momentul înscrierii copilului la şcoală în învățământul  de stat. Solicitarea unor sume de bani sau a oricărui alt avantaj  material este un abuz şi puteți  reclama acest lucru la telverde 0 800 801 100.

14. Va fi testat copilul meu pentru înscrierea la şcoală?

R. Nu. Copilul nu va fi testat  pentru înscrierea la şcoală. La această vârstă, toți copiii au dreptul la un învățământ de calitate. Sunt strict interzise testările sau alte metode de ierarhizare presupus valorică a copiilor.

15. Ce va învăța copilul meu?

R. În clasa pregătitoare copilul dumneavoastră va învăța prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar pentru a face față cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăța să observe mediul înconjurător şi să interacționeze cu ceilalți copii şi cu adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând, copiii vor beneficia de ore special destinate unei pregătiri fizice armonioase. Pentru aceasta, copiii vor beneficia de programe şcolare realizate de cei mai buni specialişti şi de resurse de învățare variate şi adecvate vârstei.

16. Cine va preda la clasa pregătitoare?

R. La clasa pregătitoare va avea dreptul de a preda, conform legii, orice cadru didactic care este calificat să predea în învățământul primar. Necesarul de cadre didactice va fi acoperit cu personal calificat. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare vor beneficia, înainte de începerea anului şcolar 2012-2013, de o formare specifică.

17. În clasa pregătitoare copilul meu va primi note sau calificative?

R. Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALUARE şi nu va primi nici note şi nici  calificative. Este posibil ca pe parcursul anului şcolar cadrul didactic să utilizeze modalități de încurajare şi de recompensare  specifice vârstei (buline de diferite culori etc.). Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învățător/învățătoare.  Din acest raport veți  putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, nivelul utilizării limbajului şi disponibilitățile de comunicare ale copilului. Vi se vor mai furniza date  privind nivelul capacităților  de învățare  şi informații  privind atitudinea copilului față  de învățare.  Acest raport va fi întocmit  de către un specialist (cadru didactic) pe baza observării sistematice a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.

18. Cum va fi organizată sala de clasă?

R. Sala de clasă va fi adaptată vârstei copiilor în aşa fel încât să permită învățarea  prin joc şi pregătirea pentru clasa I. Se vor utiliza resurse de învățare adecvate vârstei copiilor.

19. Unde mă informez suplimentar?

R. Informații suplimentare referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteți afla gratuit:

•    Direct de la unitățile de învățământ, care sunt instruite în acest sens

•    Gratuit telefonic de la Inspectoratele şcolare județene  şi al Municipiului Bucureşti, la telverde. 0 800 816 236

Luni – Joi, între orele 8.00- 16.30, Vineri, între orele 8.00-14.00.

 

Cum învăţăm copilul să-şi controleze reacţiile de furie? O strategie în şapte paşi

O mare parte din comportamentele noastre agresive apar atunci când ne simţim furioşi. Ca urmare a emoţiei de furie, apare tentaţia de a reacţiona agresiv prin ridicarea tonului, lovirea, jignirea celorlalţi etc.

Furia este o emoţie pe care o trăiesc toţi oamenii, inclusiv copiii. Este firesc ne simţim într-un fel sau altul în diferite situaţii – veseli sau trişti, furioşi sau speriaţi; emoţiile nu sunt niciodată bune sau rele – nici măcar furia. Ceea ce trebuie să avem în vedere însă este că sub influenţa lor ne comportăm uneori adecvat, alteori inadecvat. De pildă, este firesc să fim furioşi într-o situaţie în care am fost nedreptăţiţi, dar nu este firesc să folosim furia ca o scuză pentru că am lovit pe cineva, am recurs la jigniri, umilinţe.

Citeste tot articolul….

Programe voluntariat la AP179

Avem nevoie de voluntari pentru:

Persoana de contact
Manuela Nae, manuela.nae@parinti179.org.ro

Comunicat MECT

În zilele de 7 si 8 februarie 2012 se suspenda cursurile din toate unitatile de
învatamânt preuniversitar din judetele Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt,
Tulcea, Vaslui, Vrancea si din municipiul Bucuresti.

CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I pentru anul școlar 2012-2013

Pentru cei interesati gasiti atasat Ordinul referitor la clasa pregatitoare si clasa I.

1. OMECTS 3064_clasa_pregatitoare

2. CALENDARUL_inscrierii_in_clasa_pregatitoare

3. Metodologie_clasa_pregatitoare

4. Metodologie_clasa_pregatitoare